Home>Contact

Contact us

(chinadaily.com.cn) Updated: 2016-09-13

Address: Qianxinan Daily, No.34 South Ruijin Rd, Xingyi City, Guizhou Province, China

Postcode:562400

Telephone: +86-859-3112624

Email: zgqxnw@163.com